Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashAanpassing leer- en stagevergoeding vanaf 1 januari 2015 (19 Jan 2015)
De leer- en stagevergoedingen zijn gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer en worden dan ook jaarlijks op 1 januari aangepast.Programmawet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (19 Jan 2015)
In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. In dit artikel zullen we de voor u meest voorname onderwerpen bespreken.Indexatie van grensbedragen bij toegelaten arbeid bij pensioen (19 Jan 2015)
Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uitoefenen. Dit geldt op voorwaarde dat het beroepsinkomen binnen bepaalde grenzen blijft. Deze grenzen worden vanaf 2014 jaarlijks ge´ndexeerd. Indien u als gepensioneerde een beroepsactiviteit blijft uitoefenen zal dit echter geen invloed hebben op uw pensioenrechten in het stelsel waarin u bent gepensioneerd.Moet u ook opnieuw een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken? (15 Jan 2015)
Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.Vermijd laattijdige DIMONA-aangiften! (15 Jan 2015)
Bij de aanwerving van een nieuwe werknemer en bij de uitdiensttreding van een bestaande werknemer is elke werkgever verplicht een elektronische DIMONA-aangifte te doen. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag.Geen herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid in 2015 (15 Jan 2015)
Oudere werknemers kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.
Dit geldt zowel voor werknemers van minstens 50 jaar die tenminste 20 jaar in een regeling met nachtarbeid werken en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn nachtarbeid uit te voeren als voor werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd.Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2015 (15 Jan 2015)
Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA.
Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.PC 218: indexering met 0,03% op 1 januari 2015 (15 Jan 2015)
Sinds 2006 worden alle lonen van de bedienden van PC 218 jaarlijks op 1 januari ge´ndexeerd volgens een bepaalde formule. Het resultaat van deze formule geeft nu dus het definitieve percentage van de indexaanpassing vanaf 1 januari 2015, nl. 0,03%.Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2015 (15 Jan 2015)
De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 24 december 2014 werden de ge´ndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe grenzen die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2015 is gepubliceerd (15 Jan 2015)
Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privÚ-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer. 
    Design: Projectweb